Aktualności

Strefa autogaz STAG

 

Działalność kontraktowa

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Nowoczesny ośrodek badawczy będący profesjonalnym zapleczem merytorycznym
i technicznym. Obok prac nad prototypami nowych wyrobów realizuje projekty
usprawniające istniejące produkty firmy.

Poznaj CB-R

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „Rozporządzenia 2016/679”, AC S.A. informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok. AC S.A. utworzyła specjalny adres poczty elektronicznej: rodo@ac.com.pl, pod którym może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2016/679 w jednym lub większej liczbie określonych celów, dla realizacji których wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne (np. zgoda na newsletter);
  2. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia 2016/679 w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy dystrybucyjnej, umowy o członkostwo w Sieci Autoryzowanych Serwisów STAG lub umowy o członkostwo w Sieci Rekomendowanych Warsztatów Serwisowych (dotyczy wyłącznie przypadków gdy taka umowa została zawarta z AC S.A.);
  3. art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia 2016/679 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub innych ustaw szczególnych (np. wymogi dotyczące homologacji oraz montażu instalacji gazowych);
  4. art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia 2016/679 w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, jak również wsparcia technicznego dotyczącego tych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest zgoda osoby uprawnionej oraz prawnie uzasadniony interes administratora;
  5. art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prowadzenia analiz handlowych i rynkowych, a także gromadzenia informacji dotyczących preferencji partnerów biznesowych, m.in. w celu rozwoju lub poprawy produktów i świadczonych usług;
  6. art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w miarę potrzeb podmiotom, z którymi współpracuje administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące na rzecz AC S.A. usługi prawnicze, doradcze itp., operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, jak również organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zasadniczo przez okres trwania zawartej umowy lub udzielonej zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez AC S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w punkcie b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w tym punkcie. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie, co w przypadku zgody na przetwarzanie danych w związku z umową, o której mowa w pkt b) powyżej, będzie skutkowało rozwiązaniem zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, jak również na możliwość przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dla celów dowodowych AC S.A. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym czasie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

ag九游会app_老平台 ag九游会网址 _老平台 ag九游会_老平台 ag九游会app下载_老平台 币游注册_ag九游会官网